logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Opłata za egzamin

Aktualizacja: 2018-01-04

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku poz. 2198 z późn. zm.) egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opłata za egzamin maturalny, stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.

Opłatę za egzamin maturalny (z każdego przedmiotu) w wysokości 50 złotych, wnosi się w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 roku na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w komunikacie zamieszczonym przed 1.01.2018 r. na stronie internetowej komisji). Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny będzie skutkowało brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Opłatę za egzamin należy dokonywać na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku:
NBP O/O Gdańsk 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów

Szczegółowe informacje na temat opłat za egzamin maturalny znajdują się w Informacji o sposobach organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego … w roku szkolnym 2017/2018… (punkt 20, str. 97, Opłata za egzamin maturalny).

W przypadku wątpliwości czy absolwent powinien dokonać opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu, należy skontaktować się ze szkołą macierzystą.

Absolwenci szkół zlikwidowanych uzyskają informacje pod numerami telefonów: 58 320 55 82, 320 55 81.

Z poważaniem

Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
Irena Łaguna 

Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla absolwentów z lat ubiegłych ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Link do filmu o opłatach za maturę