logo OKElogo BIP

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku

Informatory

Informatory są podstawowym źródłem informacji o sprawdzianie. Adresowane są przede wszystkim do uczniów i mają być ich przewodnikiem ułatwiającym przygotowanie się do sprawdzianu.

W informatorze o sprawdzianie zostały zamieszczone lub opisane:

  • podstawy prawne regulujące przeprowadzenie sprawdzianu,
  • opis poszczególnych części sprawdzianu,
  • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562 z późn. zm.) informatory opracowuje, w porozumieniu z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, i ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.

Zaktualizowany tekst informatora o sprawdzianie od roku szkolnego 2009/2010 z aneksem dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją rozwojową)

Informatory o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

 informator „standardowy”

 informator dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących

 informator dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 informator w językach mniejszości narodowych, języku mniejszości etnicznej i języku regionalnym

 informator dla uczniów niewidomych