logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Nabór na wolne stanowisko pracy Starszego Referenta w Wydziale Finansowo-Księgowym

Kategoria: praca w OKE
27.12.2016 r. - 13:17

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

UL. NA STOKU 49

 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STARSZEGO REFERENTA W WYDZIALE FINANSOWO - KSIĘGOWYM

OFERTA NR 13/2016 Z DNIA 27 grudnia 2016 r.

1. KOMÓRKA:

WYDZIAŁ  FINANSOWO - KSIĘGOWY

2. WYMAGANIA  NIEZBĘDNE:

a)  wykształcenie średnie ekonomiczne (preferowane wyższe),
b)  staż pracy – minimum 3 lata w księgowości (płace),
c)  znajomość obsługi programu płatnik i programu płacowego,
d) znajomość obsługi komputera ( windows – word,exel),
e) znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o podatku dochodu od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
f)  osoba niebędąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystania z pełni praw  publicznych.

3. WYMAGANIA DODATKOWE

Dobra organizacja pracy, komunikatywność, zdolności analityczne, umiejętność pracy w zespole.

4. ZAKRES STANOWISKA PRACY:

a) zgłaszanie i wyrejstrowywanie z ubezpieczeń społecznych umów cywilnoprawnych,
b) naliczanie umów cywilnoprawnych,
c) kontrola formalna i rachunkowa umów cywilnoprawnych i rachunków,
d) sporządzanie list płac umów cywilnoprawnych,
e) wprowadzanie danych do systemu płacowego e-nova,
f) archiwizacja dokumentów płacowych,
g) sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

a) list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
b) kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
c) kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
e) oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) w przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w punkcie 5 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub listownie na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, z dopiskiem: Oferta Pracy nr 13/2016” w terminie do dnia 5.01.2017r. Oferty można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@oke.gda.pl. Decyduje data wpływu oferty do OKE. W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz niezałączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu,zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej OKE Gdańsk (www.bip.oke.gda.pl) oraz na tablicy ogłoszeń OKE Gdańsk ul. Na Stoku 49. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w OKE  Gdańsk zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr OKE Gdańsk przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. OKE w Gdańsku nie odsyła dokumentów kandydatom.Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 Następna strona: Serwis Moodle