logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych wartość 750 000 euro

Kategoria: zapytania ofertowe
23.01.2018 r. - 15:04

W związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 750 000 Euro, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

wykonanie usługi kurierskiej na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
w okresie od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 roku.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wykaz szkół

Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty wszczęcia postępowania) usług



Następna strona: Serwis Moodle