logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Wydawanie duplikatów


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku informuje, że w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału:

 • zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwa dojrzałości (dot. nowej matury),
 • odpisu świadectwa dojrzałości (dot. nowej matury),
 • aneksu do świadectwa dojrzałości (dot. nowej matury),
 • odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości (dot. nowej matury),
 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznych,
 • świadectwa ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminów eksternistycznych,
 • świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych,
 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (wg starej formuły egzaminu),
 • świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji,
 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wg nowej formuły egzaminu),

w celu uzyskania duplikatu w/w dokumentów należy:

 • dokonać wpłaty 26 złotych (za każdy wnioskowany duplikat) na podane poniżej konto bankowe OKE w Gdańsku, zamieszczając na dowodzie wpłaty informację o tym jakiego dokumentu dotyczy opłata 

 

NBP Oddział Okręgowy Gdańsk 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000 

 

 • zwrócić się pisemnie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku z wnioskiem o wydanie duplikatu wyłącznie na zamieszczonym poniżej formularzu, dołączając do wniosku potwierdzenie dowodu wpłaty.

Wniosek o wydanie duplikatu

Jednocześnie informujemy, że z chwilą wydania duplikatu, traci ważność oryginał dokumentu. 
W przypadku odnalezienia utraconego oryginału należy zwrócić go Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.