logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Komunikaty

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat
Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego.

Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.:

 • kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów,
 • wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa
 • wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych
 • wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu
 • wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji
 • wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

Dokument zawiera wiele wytycznych, z których część musi zostać wdrożona obligatoryjnie, a część ma formę możliwych rozwiązań, z których dyrektor szkoły, ośrodka lub placówki wybiera te, które da się wdrożyć w danej jednostce.

Wśród wytycznych, których wdrożenie jest obligatoryjne, są przede wszystkim wszystkie wytyczne dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

 • obowiązek zakrywania przez zdających usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej
 • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku
 • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający
 • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
 • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.

W Wytycznych zawarto również m.in. szczegółowe instrukcje dotyczące przeprowadzania:

 • egzaminu z udziałem nauczyciela wspomagającego
 • egzaminu w miejscu innym niż szkoła, w tym w domu zdającego, w przypadku uczniów, którzy korzystają z takiego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu
 • części ustnej egzaminu maturalnego (przeprowadzanej wyłącznie na wniosek zdającego, który musi przedstawić wynik egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni zagranicznej)
 • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w kwalifikacjach, w których rozwiązanie zadania lub zadań egzaminacyjnych wymaga bezpośredniego kontaktu zdającego z inną osobą,

oraz inne wskazań dotyczących rekomendowanego sposobu postępowania w sytuacjach szczególnych, np. zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.

Wdrożenie rozwiązań opisanych w Wytycznych będzie pociągało za sobą konieczność wprowadzenia administracyjnych, technicznych zmian np. w systemach informatycznych służących do przeprowadzania egzaminów oraz przyjęcia w 2020 r. szczególnych rozwiązań związanych z przeprowadzaniem egzaminów.
Najważniejsze z tych zmian zostały wskazane w dokumencie w specjalnych polach.
Dodatkowo w Wytycznych specjalnym symbolem oznaczono informacje, które zaleca się przekazać zdającym na kilka dni przed egzaminem, np. na stronie internetowej szkoły, oraz informacje, które powinny zostać ponownie przekazane zdającym w dniu egzaminu. Oprócz dokumentu przygotowany zostanie również plakat z najważniejszymi informacjami dla zdających, który dyrektor szkoły będzie mógł zamieścić na stronie internetowej szkoły lub wydrukować i wywiesić na terenie szkoły.

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego! 

Uprzejmie informuję, że w związku z ogłoszeniem przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zaktualizowanego harmonogramu egzaminów zewnętrznych, ulegają zmianie, w stosunku do przedstawionych Państwu wcześniej, terminy sprawdzania prac egzaminacyjnych po egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Szczegółowe informacje o zmienionej organizacji sesji egzaminacyjnej zawarte są w komunikatach koordynatorów poszczególnych egzaminów, które zamieszczono w Serwisie dla egzaminatorów.


Szanowni Państwo

działając na podstawie §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
(Dz. U. poz. 433),

ze względu na konieczność zapobiegania zagrożeniu związanemu z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19,
z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się bezpośrednie przyjmowanie interesantów w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

W sprawach pilnych należy kontaktować się za pośrednictwem poczty mailowej: komisja@oke.gda.pl
lub telefonicznie: 58 320 55 90.

Wszelkie informacje dotyczące działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
znajdują się na niniejszej stronie internetowej www.oke.gda.pl  

Z wyrazami szacunku

Irena Łaguna
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Gdańsku

Poprzednia strona: Zadania powtórkowe VIII klasa
Następna strona: Próbny egzamin ósmoklasisty