logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Wydawanie dyplomów

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów przekazywania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 939)

Procedura dotyczy osób, które:

 • przystąpiły do egzaminu zawodowego jako absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) i uzyskały świadectwo,
 • posiadają świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych,
 • przystąpiły do egzaminu zawodowego w kwalifikacjach w trybie eksternistycznym i uzyskały świadectwo.

Procedura nie dotyczy uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych; tegorocznych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, dla których świadectwa i dyplomy są przekazywane do szkół lub placówek na podstawie wniosku dyrektora szkoły.

Dyplom, wydaje się na wniosek osoby spełniającej warunki opisane w rozporządzeniu złożony do dyrektora komisji okręgowej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie. 

1. Przygotowanie wniosku

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

 1. Wniosek dostępny tutaj należy pobrać i wydrukować.
 2. Wydrukowany wniosek należy podpisać.
 3. Do wniosku należy załączyć oryginały1 świadectw:

  a. potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz
  b. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika

 1. Wniosek dostępny tutaj należy pobrać i wydrukować.
 2. Wydrukowany wniosek należy podpisać.
 3. Do wniosku należy załączyć oryginały1 świadectw:

  a. świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz
  b. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika w zawodzie, w którym wyodrębniono, co najmniej jedną kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

 1. Wniosek dostępny tutaj należy pobrać i wydrukować.
 2. Wydrukowany wniosek należy podpisać.
 3. Do wniosku należy załączyć oryginały1 świadectw:

  a. dla osób posiadających dyplom i świadectwa:
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, oraz
 • świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione wyłącznie w zawodzie nauczanym na poziomie technika, oraz
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie;

        b. dla osób posiadających świadectwo czeladnicze:

 • świadectwo ukończenia dokształcania teoretycznego młodocianych w zasadniczej szkole zawodowej oraz
 • świadectwo czeladnicze w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydane po zdaniu egzaminu czeladniczego, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, przeprowadzanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 1117), oraz
 • świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione wyłącznie w zawodzie nauczanym na poziomie technika, oraz
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie

2. Przesłanie wniosku

Wnioski wraz załącznikami należy przesłać na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
ul. Na Stoku 49
80-874 Gdańsk

lub dostarczyć do siedziby komisji osobiście.

Uwaga: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie uwzględnia nie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii, wydruków, skanów dokumentów.

Podstawy prawne:
[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 późniejszymi zmianami)
[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r., nr 97, poz. 624 z późniejszymi zmianami)
[3] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami).
[4] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673) 


1 Dopuszcza się uwierzytelnione notarialnie odpisy lub duplikaty. Kserokopie dokumentów nie stanowią podstawy do rozpatrywania wniosku.