logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Załączniki do informacji o egzaminie maturalnym

rar Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021

pdf Załącznik 1a - Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 r. - wariant A

doc Załącznik 1a - Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 r. - stara wersja

pdf Załącznik 1b - Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 r. - wariant B

doc Załącznik 1b - Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 r. - stara wersja

pdf Załącznik 1c - Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 r. - wariant C

pdf Załącznik 2 - Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

doc Załącznik 3a - Wniosek dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu)

doc Załącznik 3b - Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu)

doc Załącznik 4a - Wniosek dyrektora szkoły o szczególny sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego

doc Załącznik 4b - Informacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego

doc Załącznik 5 - Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady

doc Załącznik 6 - Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

pdf Załącznik 7 - Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

doc Załącznik 8a - Powołanie zespołu egzaminacyjnego, w tym zespołów nadzorujących i zespołów przedmiotowych

doc Załącznik 8b - Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

doc Załącznik 8c - Oświadczenie o przejęciu obowiązków PZE

doc Załącznik 8d - Informacja dyrektora szkoły o braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego lub zespołu nadzorującego

doc Załącznik 9a - Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego / języka mniejszości narodowej / języka mniejszości etnicznej / języka regionalnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy

doc Załącznik 9b - Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego / języka mniejszości narodowej / języka mniejszości etnicznej / języka regionalnego

doc Załącznik 10a - Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin bez określania poziomu) zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy

doc Załącznik 10b - Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

doc Załącznik 11a - Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym zdawanego jako przedmiot dodatkowy

doc Załącznik 11b - Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin na poziomie dwujęzycznym)

doc Załącznik 12a - Protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego

doc Załącznik 12b - Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka regionalnego oraz języka mniejszości etnicznej

doc Załącznik 12c - Wykaz zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

doc Załącznik 13 - Przykładowe plany sal egzaminacyjnych

doc Załącznik 14 - Upoważnienie do dostępu do materiałów egzaminacyjnych

doc Załącznik 15 - Wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej

doc Załącznik 16 - Protokół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali

doc Załącznik 17 - Protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

doc Załącznik 18 - Przerwanie i unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

doc Załącznik 19a - Oświadczenie o sprawdzeniu poprawności działania komputera i oprogramowania

doc Załącznik 19b - Oświadczenie o sprawdzeniu poprawności nagrania plików przekazywanych do oceny

doc Załącznik 20a - Delegacja/upoważnienie do przeprowadzenia obserwacji przebiegu egzaminu maturalnego

doc Załącznik 20b - Instrukcja dla obserwatora przebiegu egzaminu maturalnego

doc Załącznik 20c - Arkusz obserwacji przebiegu egzaminu maturalnego

doc Załącznik 21a - Informacja o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu

doc Załącznik 21b - Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień

doc Załącznik 21c - Informacja o unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej

doc Załącznik 21d - Zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej

doc Załącznik 22a - Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego

doc Załącznik 22b - Informacja o wyniku rozstrzygnięcia dotyczącego zastrzeżeń w zakresie naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego

doc Załącznik 22c - Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu maturalnego

doc Załącznik 23a - Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przez dyrektora OKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu (art. 44zzy ust. 7 ustawy)

doc Załącznik 23b - Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przez dyrektora CKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu (art. 44zzy ust. 8 ustawy)

doc Załącznik 24 - Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przez dyrektora OKE z powodu zaginięcia / zniszczenia pracy egzaminacyjnej

doc Załącznik 25a - Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

doc Załącznik 25b - Wniosek o weryfikację sumy punktów

doc Załącznik 25c - Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

doc Załącznik 25d - Rozstrzygnięcie dyrektora OKE dotyczące odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów w przypadku uznania odwołania w całości

doc Załącznik 25e - Rozstrzygnięcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów w przypadku uznania odwołania w części lub nieuwzględnienia odwołania i przekazanie odwołania do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

doc Załącznik 25f - Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego 

doc Załącznik 26 - Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

doc Załącznik 27 - Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca

doc Załącznik 28 - Potwierdzenie właściwego zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych

doc Załącznik 29 - Protokół sprawdzenia nienaruszalności materiałów egzaminacyjnych

pdf Załącznik 30 - Potwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego w 2021 r.

pdf Załącznik 31 - Wniosek absolwenta, który przystępował do egzaminów w latach 2016-2020, o wydanie w 2021 r. świadectwa dojrzałości