Wydawanie dyplomów

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów przekazywania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 939)

Procedura dotyczy osób, które:

 • przystąpiły do egzaminu zawodowego jako absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) i uzyskały świadectwo,
 • posiadają świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych,
 • przystąpiły do egzaminu zawodowego w kwalifikacjach w trybie eksternistycznym i uzyskały świadectwo.

Procedura nie dotyczy uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych; tegorocznych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, dla których świadectwa i dyplomy są przekazywane do szkół lub placówek na podstawie wniosku dyrektora szkoły.

Dyplom, wydaje się na wniosek osoby spełniającej warunki opisane w rozporządzeniu złożony do dyrektora komisji okręgowej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie. 

1. Przygotowanie wniosku

Do wniosku należy dołączyć:

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. OKE akceptuje również potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie wymienionych dokumentów.
 • Świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego wydane przez inną Okręgową Komisję Egzaminacyjną niż OKE Gdańsk.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe według podstawy programowej z 2012 r. (kwalifikacje jednoliterowe)

 1. Wniosek dostępny  tutaj – należy pobrać, wydrukować i wypełnić czytelnie.
 2. Wydrukowany wniosek należy podpisać.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie według podstawy programowej z 2017 r. (kwalifikacje dwuliterowe)

 1. Wniosek dostępny  tutaj należy pobrać, wydrukować i wypełnić czytelnie.
 2. Wydrukowany wniosek należy podpisać.

Dyplom zawodowy według podstawy programowej z 2019 r. (kwalifikacje trzyliterowe)

 1. Wniosek dostępny  tutaj należy pobrać, wydrukować i wypełnić czytelnie.
 2. Wydrukowany wniosek należy podpisać.

2. Przesłanie wniosku

Wnioski wraz załącznikami należy przesłać na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
ul. Na Stoku 49
80-874 Gdańsk

lub dostarczyć osobiście do Kancelarii komisji.

Uwaga: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie uwzględnia nie potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kserokopii, wydruków, skanów dokumentów.

3. Wydanie dyplomu i suplementów do dyplomu

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z dołączonymi dokumentami OKE wydaje dyplom wraz z suplementami i przesyła je wnioskodawcy drogą pocztową, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny podany we wniosku. Istnieje możliwość odbioru osobistego w Kancelarii OKE po uprzednim zgłoszeniu we wniosku takiej formy odbioru.

Podstawy prawne:
[1] USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 późniejszymi zmianami)
[2] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r., nr 97, poz. 624 z późniejszymi zmianami)
[3] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami).
[4] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673)

Skip to content