Sprawdź wyniki, wniosek o wgląd

Sprawdź wynik egzaminu:

egzamin w ósmej klasie szkoły podstawowej, egzamin maturalny

egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (Formuła 2017), egzamin zawodowy (Formuła 2019)

Wnioski o wgląd do pracy egzaminacyjnej oraz wnioski o weryfikację sumy punktów:

Procedura wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej obowiązująca w 2023 r.

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej – egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej – egzamin zawodowy/potwierdzający kwalifikacje zawodowej

Zasady wglądów – wyciąg z informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej z egzaminu eksternistycznego

Uwagi

1. Wnioski przyjmowane są po ogłoszeniu wyników egzaminów i rozpatrywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

2. Nie jest możliwy wgląd do pracy bez wcześniejszego złożenia wniosku i wyznaczonego przez OKE terminu. Wnioski nieczytelne nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku wniosku o wgląd do kilku arkuszy egzaminacyjnych z różnych przedmiotów wgląd może być wyznaczony w różnych terminach. 

4. W przypadku braku możliwości przesłania wniosku za pośrednictwem formularza elektronicznego prosimy o pobranie wniosku w formie papierowej, wypełnienie go i przesłanie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub pocztą tradycyjną. (Wnioski do pobrania w dziale Egzaminy -> Egzamin ósmoklasisty/Egzamin maturalny -> Załączniki do informacji o egzaminie)

Mając na względzie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku informuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk.

Inspektorem ochrony danych jest Kariota Blicharska. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw wynikających z RODO można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@oke.gda.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz weryfikacji sumy punktów zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

  1. procesorom w związku ze zleconymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku działaniami w ramach realizacji powyższego celu,
  2. firmom kurierskim i pocztowym, które mogą dostarczać do Pani/Pana przesyłki,
  3. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  4. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w celu realizacji zadań statutowych.

Okres, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

  1. przepisy prawa, które mogą obligować Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku do przetwarzania danych przez określony czas;
  2. obsługi dokumentów związanych z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów od 6 m-cy do 50 lat;
  3. na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan:

  1. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, których Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Skip to content