logo OKElogo BIP
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
A- A A+

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku informuje, że ewentualne wnioski o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej może składać (po otrzymaniu wyniku) zdający egzamin lub jego rodzic albo prawny opiekun wyłącznie na załączonym poniżej formularzu.

new_pdf Procedura wglądu do pracy egzaminacyjnej

Pobierz wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej z:

Informacje dodatkowe

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uprzejmie informuje, że wglądy do prac odbywać się będą w siedzibie OKE w Gdańsku przy ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk. Wnioski o wgląd (czytelnie i dokładnie wypełnione) można:

  • składać osobiście w kancelarii OKE (parter, pokój nr 7) w godzinach: 07:30-15:30,
  • przesyłać listownie,
  • przesyłać drogą elektroniczną na adres komisja@oke.gda.pl (wyłącznie skany wypełnionych wniosków),
  • przesyłać faksem na numer 58 320-55-91.

Uwagi

1. Wnioski przyjmowane są po ogłoszeniu wyników egzaminów i rozpatrywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

2. Nie jest możliwy wgląd do pracy bez wcześniejszego złożenia wniosku i wyznaczonego przez OKE terminu. Wnioski nieczytelne nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku wniosku o wgląd do kilku arkuszy egzaminacyjnych z różnych przedmiotów wgląd może być wyznaczony w różnych terminach. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, OKE w Gdańsku przekazuje następującą informację:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@oke.gda.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz weryfikacji sumy punktów zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pana/Pani dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. procesorom w związku ze zleconymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku działaniami w ramach realizacji powyższego celu,
2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Pana/Pani przesyłki,
3. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
4. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w celu realizacji zadań statutowych.

Okres przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1. przepisy prawa, które mogą obligować Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku do przetwarzania danych przez określony czas;
2. obsługi dokumentów związanych z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów od 6 m-cy do 50 lat;
3. na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Ponadto informujemy, że ma Pana/Pani prawo do:
1. żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych oraz uzyskania kopii swoich danych,
2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych oraz sprostowania danych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku, ma Pana/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Pliki Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

new_pdf Załącznik 16a - wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty

new_pdf Załącznik 16b - wniosek o weryfikację sumy punktów w pracy egzaminacyjnej egzaminu ósmoklasisty

new_pdf Załącznik 16a - wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego

new_pdf Załącznik 16b - wniosek o weryfikację sumy punktów w pracy egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego

new_pdf Załącznik 25a - wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z części pisemnej egzaminu maturalnego

new_pdf Załącznik 25b - wniosek o weryfikację sumy punktów w pracy egzaminacyjnej egzaminu maturalnego w części pisemnej

new_pdf Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego (za pośrednictwem dyrektora OKE)

new_pdf Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

new_pdf Wniosek o weryfikację sumy punktów egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie

new_pdf Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (za pośrednictwem dyrektora OKE)


Poprzednia strona: Terminy egzaminów
Następna strona: Wydawanie dyplomów